Cập nhật học phí và học bổng 2020 của trường đại học US

Cập nhật học phí và học bổng 2020 của trường đại học US

Cập nhật học phí và học bổng 2020 của trường đại học US

STT Tên trường Loại hình

trường

Vị trí Học phí Học bổng  

 

Tổng chi phí

1 Community college of Philadelphia Cao đẳng Philadelphia, Pennsylvania               14,000                       –             27,000
2 Community college of Spokane Cao đẳng Spokane, Washington               14,000                       –             22,000
3 Culver Stockton College Đại học Canton, Missouri               27,205                6,695             28,915
4 Mckendree University  Đại học Lebanon, Illinois               30,500               11,645             28,635
5 Ohio Valley University Đại học Vienna, West Virginia               23,550                5,438             25,812
6 Truman State University Đại học Kirksville, Missouri               15,461                       –             24,981
7 Union County College Cao đẳng New Jersey               15,000                       –             30,000
8 Young Harris

College

Đại học Young Harris, Georgia               29,067              7,003++             31,414
9 Texas A&M University Corpus Christi Đại học Corpus Christi, Texas 19,146 29,154
10 Stanislaus State University Đại học Turlock, California 16,580 26,088
11 The University of Arizona Đại học Tucson, Arizona 36,566 2,000-35,000 14,000-50,000
12 Mercyhurst University Đại học Erie, Pennsylvania 39,770 9,375++ 15,000 – 40,941
13 Loyola University New Orleans Đại học New Orleans, Louisiana 42,058 10,148 45,228
14 Seton Hill University Đại học Greensburg, Pennsylvania 37,306

12,500++

36,446
15 Saint Michael College Đại học Colchester, Vermont 45,375 11,262 45,087

Trả lời